atom/ico/search
MENU 37D02AA3-0720-4E75-AED1-51AEE680D3D0 Created with sketchtool.
ZAMKNIJ 375D118D-84FF-48D0-BD30-194B2F6BE727 Created with sketchtool.
Strona główna > Regulamin Konkurs – “Olej z Esencją Masła”

Regulamin Konkurs - “Olej z Esencją Masła”

REGULAMIN – Konkurs – “Olej z Esencją Masła” (dalej: „Regulamin”)

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem Konkursu „Landing Page “Olej z Esencją Masła” (dalej: “Konkurs”) jest ZT „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Niepodległości 42 , NIP: 556-08-00-678, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niektóre czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonuje w imieniu i na rzecz Organizatora Agencja Interaktywna KERRIS sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, przy alei Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa NIP: 521-36-28-133, zwana dalej „Koordynatorem”.
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 5. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 6. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora marki „Olej z Esencją Masła”.
 7. Konkurs trwa od dnia 3.11.2017 r. do wyczerpania zapasu Nagród, lub odwołania.
 8. Konkurs zamieszczony jest na stronie internetowej http://olej-z-esencja-masla.smazymy.com/ zwanej dalej “Strona Konkursowa”
 9. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, jego przeprowadzeniem oraz wyłonieniem Laureatów, Organizator powoła komisję w składzie: jeden przedstawiciel Organizatora oraz jeden przedstawiciel Koordynatora (dalej: „Komisja”).

§2 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zajmujące się zawodowo gastronomią tj. pracownicy i właściciele restauracji, lokali i firm gastronomicznych.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie są spełnione łącznie:
  1. Wejście przez Uczestnika na Stronę Konkursową;
  2. Podanie własnych, prawidłowych danych osobowych, tj. imię i nazwisko, e-mail, telefon, nazwa i adres restauracji, w której Uczestnik pracuje.
  3. Zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu;
 5. Brak któregokolwiek z w/w elementów skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika. Uczestnikowi nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Organizatora lub Koordynatora z powyższego tytułu.
 6. Wykonanie w/w czynności poprzez Stronę Konkursu zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursu.
 8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście i we własnym imieniu,  niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich oraz za pomocą automatu.
 9. Każdy uczestnik może wysłać jedno Zgłoszenie. Jedna osoba może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 10. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu zostają zdyskwalifikowane i nie będą brały udziału w Konkursie.
 11. Zgłoszenia są weryfikowane przez Koordynatora. Koordynator Konkursu weryfikuje w szczególności czy Zgłoszenie:
  1. zawiera elementy sprzeczne z prawem,
  2. narusza prawa osób trzecich,
  3. jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 12. W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w powyższym ustępie, Koordynator Konkursu nie zaakceptuje Zgłoszenia. Zgłoszenie takie podlega dyskwalifikacji. Uczestnikowi nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Organizatora lub Koordynatora  z powyższego tytułu.

§3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznanych zostanie 80 następujących zestawów nagród (składających się łącznie z pozycji 1 i 2 określonych poniżej) o łącznej wartości 2ooo zł (dalej: „Nagrody”):
  1. 80 opakowań 0,5 l Oleju z Esencja Masła.
  2. 80 koszulek sygnowanych logo marki Kruszwica.
  3. Łączna wartość każdego zestawu nagród wynosi 40 zł.
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznany nie więcej niż jeden zestaw Nagród.
 5. Koordynator wyda Laureatom wyłonionym przez Komisję konkursową Nagrody ufundowane przez Organizatora.
 6. Nagrody korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy o PIT.
 7. Organizator pokrywa koszty transportu Nagrody do Uczestnika.

§4 [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

 1. Na podstawie otrzymanych Zgłoszeń Komisja wybierze 80 pierwszych pełnych i prawidłowych Zgłoszeń.
 2. Wszyscy Laureaci, którym przysługuje Nagroda, zostaną powiadomieni o wygranej do 30 dnia od dnia zakończenia konkursu za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w Formularzu.
 3. Nagrody zostaną wysłane lub dostarczone przez Przedstawiciela organizatora osobiście do Laureatów do 30 dnia od czasu zakończenia konkursu na adres wskazany w Formularzu Konkursowym.
 4. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 5. Na adres e-mail wskazany przez uczestnika Koordynator przesyła formularz przekazania nagrody oraz oświadczenie podatkowe. W terminie 7 dni od otrzymania w/w wiadomości, uczestnik zobowiązany jest do przekazania Koordynatorowi następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, które to są niezbędne do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Koordynator może zgłosić się do Laureata z wnioskiem o przesłanie skanu dowodu osobistego celem potwierdzenia tożsamości uczestnika w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń co do prawdziwości danych lub tożsamości Uczestnika.
 6. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w określonym wyżej terminie, lub podania nieprawidłowych danych, Laureat traci prawo do Nagrody.
 7. Uczestnik traci prawo do Nagrody, jeżeli Koordynatorowi nie uda się skontaktować z uczestnikiem w terminie określonym powyżej.
 8. Uczestnik traci prawo do Nagrody, jeżeli dane osobowe podane przez uczestnika podczas rejestracji nie będą zgodne z danymi wymaganymi przez Organizatora na podstawie ust. 5 niniejszego paragrafu.
 9. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z nagrody lub utraty przez uczestnika prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi, którego wybrała Komisja Konkursowa.

§5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Koordynatora: Agencja Interaktywna KERRIS sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa NIP: 521-36-28-133,
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs – Olej z Esencją Masła” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowej oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w celach marketingowych, o ile Uczestnik taką zgodę wyrazi.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
 4. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na publiczne ujawnienie swoich danych osobowych w przypadku zwycięstwa w Konkursie.
 5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, a ich niepodanie przez uczestnika uniemożliwia udział w Konkursie.

§7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursie, do podejmowania decyzji w sprawie:
  1. wyłonienia Laureatów,
  2. wykluczania Uczestników Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  2. posługują się całkowicie lub częściowo nieprawdziwymi danymi;
 3. wykorzystują różne aliasy tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
 4. którzy nadeślą Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie), jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
 5. Każdy przypadek wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wskutek zaistnienia okoliczności określonych w ustępie poprzedzającym skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. Uczestnikowi nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Organizatora lub Koordynatora z powyższego tytułu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 7. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
 8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, z wyjątkiem kosztu dostarczenia nagród są ponoszone przez uczestników.
 9. Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu, jeżeli zostanie przesłane mniej niż 70 zgłoszeń.
Nie masz konta? Zarejestruj się