atom/ico/search
MENU 37D02AA3-0720-4E75-AED1-51AEE680D3D0 Created with sketchtool.
ZAMKNIJ 375D118D-84FF-48D0-BD30-194B2F6BE727 Created with sketchtool.
Portal gastronomiczny > Regulamin konkursu “Konkurs Qualito Fry – wygraj fryturę do zadań specjalnych!”

Regulamin konkursu “Konkurs Qualito Fry - wygraj fryturę do zadań specjalnych!”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu “Konkurs Qualito Fry – wygraj fryturę do zadań specjalnych!” (zwanym dalej: „Konkurs”) jest Agencja Interaktywna Kerris Group Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, przy alei Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa NIP: 521-36-28-133 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie ZT „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Niepodległości 42 , NIP: 556-08-00-678 (zwanym dalej: “Zleceniodawcą”).
 3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 4. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej Smażymy, pod adresem URL: http://najlepszefrytury.pl/ oraz poprzez Formularz Facebook.
 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i stosuje się do niego prawo polskie.
 6. Konkurs trwa od 4.10.2021 r. od godziny 23:59 do 17.10.2021 r. do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania”).
 7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
  2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która łącznie:
   • ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
   • posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
   • spełni warunki, o których mowa w § 2 ust. 8.
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Zleceniodawcy oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, zaś za pracowników uważa się: wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej, niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
  4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście i we własnym imieniu, niedopuszczalne i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich oraz za pomocą automatu.
  5. Przesłanie zgłoszenia przez uczestnika Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
  6. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie w Konkursie. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia, uwzględnione w Konkursie zostanie pierwsze z nadesłanych zgłoszeń. Pozostałe zgłoszenia ulegają dyskwalifikacji i nie będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszenia.
  7. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
  8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest spełnione łącznie:
   • wykonanie zadania poprzez stronę konkursową najlepszefrytury.pl lub poprzez Formularz Konkursowy Facebook, polegającego na odpowiedzi na pytanie: “Głębokie smażenie jakiej potrawy sprawia Ci najwięcej trudności i dlaczego?”.
   • podaniu danych w formularzu zgłoszeniowym (Imię i nazwisko, E-mail, Nr telefonu, Nazwa i adres restauracji, w której pracuje Uczestnik oraz średnie miesięczne zużycie tłuszczu w lokalu)
   • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
  9. Ostateczny termin opublikowania Zadania Konkursowego to 17.10.2021r. do godziny 23:59 
  10. Brak któregokolwiek z elementów określonych w ust. 8 skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.
  11. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
  12. Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy Zgłoszenie:
   • zawiera elementy sprzeczne z prawem,
   • narusza dobre obyczaje,
   • narusza prawa osób trzecich,
   • jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   • przedstawia sceny obsceniczne i/lub pornograficzne,
   • zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu lub Zleceniodawcy,
   • zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich.
  13. W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w powyższym ustępie, Organizator Konkursu nie zaakceptuje Zgłoszenia. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany pocztą elektroniczną na podany podczas procesu rejestracji adres e-mail.
  14. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową, która dokona swobodnej oceny nadesłanych Zgłoszeń. Komisja Konkursowa uwzględni w szczególności ich oryginalność oraz kreatywność i wyłoni osoby, które zostaną nagrodzone.
  15. Zwycięzcy Konkursu (po weryfikacji wszystkich Zgłoszeń pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem), zostaną wyłonieni do 29.10.2021r., o czym zostaną poinformowani drogą mailową.
  16. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 29.10.2021r. do godz. 23:59.

§ 3 NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
 • nie ukończyli 18 lat;
 • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 • którzy nadeślą Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
 • co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną;
 • co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu.

3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową, rozmowy telefoniczne); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

4. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§ 4 NAGRODY i LAUREACI

 1. W Konkursie przyznawane są Nagrody w postaci jednej 5 litrowej butelki Frytury Płynnej Qualito Fry o wartości do 50 zł.
 2. Laureat będzie uprawniony do odbioru 1 (jednego zestawu) w/w nagrody w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników edycji Konkursu. Nagroda zostanie wydana w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora danych do wysyłki Nagrody od Zwycięzcy. W przypadku braku odbioru nagrody w wyznaczonym terminie – nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 3. Nagrodę otrzymuje Laureat, jednak w przypadku niewypełnienia obowiązków Laureata określonych w niniejszym paragrafie, uprawnionym do otrzymania Nagrody jest inna osoba wyznaczona przez Komisję.

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Zleceniodawca.
 2. Dane osobowe Uczestników będą udostępnione Organizatorowi i wykorzystane przez niego w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 3. Przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer IP.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia konkursowego, przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, przekazania nagród oraz do obsługi ewentualnych roszczeń, reklamacji i kwestii podatkowo-księgowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Zleceniodawcą, Organizatorem a Uczestnikiem konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Uczestnika.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 6. Jeżeli zostanie zaznaczony drugi checkbox, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od Zleceniodawcy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Uczestnika z newslettera.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe będą przekazywane także podwykonawcom Zleceniodawcy, tj. dostawcom usług informatycznych, dostawcom przesyłek nagród.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą zgłoszenia, że Uczestnikowi przysługują do niego (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż nie naruszają one praw autorskich osób trzecich, przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 tj. ze zm.), są wolne od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji treści zamieszczanych w ramach zgłoszenia konkursowego na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3.
 2. Laureaci konkursu, na zasadzie art. 921 par. 3 k.c. przenoszą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do zgłoszenia konkursowego.
 3. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na wszystkich polach eksploatacji, w tym: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie ww. treści w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera.
 4. Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora praw do zgłoszenia konkursowego, o których mowa w ust. 2 i 3, w całości lub w części, na dowolną osobę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie zgłoszenia konkursowego do tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia).
 5. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez jakikolwiek podmiot z zadania na każdym odrębnym polu eksploatacji.
 6. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie zgłoszenia na portalu www.smazymy.com i Fanpage’u Smażymy bez dodatkowych odpłatności.
 7. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Zgłoszenia. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia.
 8. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego Zgłoszenia zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszeń przez Organizatora.
 9. Uczestnicy Konkursu zwolnią Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie publikacji zgłoszenia konkursowego autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne lub prawa zależne nie będą im przysługiwać w zakresie w jakim następuje ich przeniesienie lub udzielenie na podstawie postanowień niniejszego paragrafu.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników danej edycji Konkursu. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę złożenia jej u Organizatora lub nadania listem poleconym na adres: aleja Jana Pawła II 27 00-867;
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego, wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Administratora, Organizatora, ponadto dostępny jest na stronie: http://smazymy.com/regulamin-konkursu-qualito-fry-wspiera-lokalne-lokale
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 5. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności nie podanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do
 6. Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu, jeżeli zostanie przesłanych mniej niż 10 Zgłoszeń.
 8. Organizator jest uprawniony do przedłużenia czasu trwania Konkursu o maksymalnie 14 dni, jeżeli do końca czasu trwania Konkursu nadesłanych zostanie mniej niż 15 Zgłoszeń.
Nie masz konta? Zarejestruj się
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i sprawdź najnowszą ofertę!

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i sprawdź najnowszą ofertę!

Kontakty dla kucharzy:

Telesales HoReCa 22 463 96 44

Region Północny:
Tomasz Gołębiowski 602 796 729

Region Centralny:
Mirosław Balcerzak 606 802 966

Region Południowy:
Natalia Domurat 692 459 048

Kontakty dla cukierników:

Telesales cukiernictwo 699 821 714

Zwiń