atom/ico/search
MENU 37D02AA3-0720-4E75-AED1-51AEE680D3D0 Created with sketchtool.
ZAMKNIJ 375D118D-84FF-48D0-BD30-194B2F6BE727 Created with sketchtool.
Strona główna > Regulamin konkursu “Wiosna na patelni”

Regulamin konkursu “Wiosna na patelni”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Wiosna na patelni” (zwanym dalej: „Konkurs”) jest Agencja Interaktywna Kerris Group Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, przy alei Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa NIP: 521-36-28-133 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie ZT „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Niepodległości 42 , NIP: 556-08-00-678 (zwanym dalej: “Zleceniodawcą”).
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”), ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E Regulaminu usługi „Strony na Facebooku”). Organizator zwalnia właściciela portalu Facebook.com z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń wynikłych z organizacji Konkursu.
 4. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a nie Facebookowi.
 5. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 6. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej Smażymy, pod adresem URL: ankieta-konkursowa.smazymy.com
 7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i stosuje się do niego prawo polskie.
 8. Konkurs trwa od 20.03.2018 r. od godziny 23:59 do 20.04.2018 r. do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania”).
 9. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej – może być osoba fizyczna, która łącznie:
  1. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
  4. spełni warunki, o których mowa w § 2 ust. 8.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Zleceniodawcy oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, zaś za pracowników uważa się: wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej, niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście i we własnym imieniu,  niedopuszczalne i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich oraz za pomocą automatu.
 5. Przesłanie zgłoszenia przez uczestnika Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 6. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie w Konkursie. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia, uwzględnione w Konkursie zostanie pierwsze z nadesłanych zgłoszeń. Pozostałe zgłoszenia ulegają dyskwalifikacji i nie będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszenia.
 7. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
 8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest spełnione łącznie:
  1. uzupełnieniu ankiety konkursowej dostępnej na stronie konkursowej: ankieta-konkursowa.smazymy.com
  2. prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, które polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Dlaczego tłuszcz jest królem gastronomii?”. Ostateczny termin opublikowania Zadania Konkursowego to 20.04.2018 r. godz. 23:59;
  3. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;
  4. udzielenie zgody i przesłanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Brak któregokolwiek z w/w elementów skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.
 10. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 11. Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy Zgłoszenie:
  1. zawiera elementy sprzeczne z prawem,
  2. narusza dobre obyczaje,
  3. narusza prawa osób trzecich,
  4. jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  5. przedstawia sceny obsceniczne i/lub pornograficzne,
  6. zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu lub Zleceniodawcy,
  7. zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich.
 12. W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w powyższym ustępie, Organizator Konkursu nie zaakceptuje Zgłoszenia. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany pocztą elektroniczną na podany podczas procesu rejestracji adres e-mail.
 13. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową, która dokona swobodnej oceny nadesłanych Zgłoszeń. Komisja Konkursowa uwzględni w szczególności ich oryginalność oraz kreatywność i wyłoni osoby, które zostaną nagrodzone.
 14. Zwycięzcy Konkursu (po weryfikacji wszystkich Zgłoszeń pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem), zostaną wyłonieni do 03.05.2018 r., o czym zostaną poinformowani w komentarzu pod swoim zgłoszeniem.
 15. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 03.05.2018 r. do godz. 23:59.

§3 NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
 • nie ukończyli 18 lat.
 • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 • którzy nadeślą Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
 • co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną;
 • co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu.
 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową, rozmowy telefoniczne); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 2. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§4 NAGRODY i LAUREACI

 1. W Konkursie przyznawane są Nagrody w postaci 3 zestawów o wartości do 95 zł każdy, na które składają się następujące produkty:

zestaw I: zapas 9 litrów Oleju z Esencją Masła; fartuch tłuszczoodporny; koszulka; notatnik

zestaw II: zapas 10 litrów frytury Qualito Plus; fartuch tłuszczoodporny; koszulka; notatnik

zestaw III: zapas 10 litrów frytury Qualito Plus; koszulka; notatnik

 1. Laureat będzie uprawniony do odbioru 1 (jednej) w/w nagrody w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników edycji Konkursu. Nagroda zostanie wydana w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora danych do wysyłki Nagrody od Zwycięzcy oraz danych niezbędnych do rozliczenia podatku, chyba że Organizator w porozumieniu z nagrodzonym Uczestnikiem postanowią inaczej. W przypadku braku odbioru nagrody w wyznaczonym terminie – nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 2. Nagrodę otrzymuje Laureat, jednak w przypadku niewypełnienia obowiązków Laureata określonych w niniejszym paragrafie, uprawnionym do otrzymania Nagrody jest inna osoba wyznaczona przez Komisję.
 3. Zwycięzca konkursu będzie zobowiązany przy odbiorze nagrody podać swoje dane do oświadczenia podatkowego, protokołu przekazania nagrody i celem identyfikacji tj.:
  1. imię i nazwisko,
  2. typ, seria i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
  3. adres zamieszkania,
  4. e-mail,
  5. telefon,
  6. oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Organizatora oraz inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.) z przeznaczeniem do wykorzystania tych danych w celach potrzebnych do odebrania przeze mnie Nagrody w tym konkursie. Oświadczam, iż moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania”.
 4. Przesłanie danych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest warunkiem dokonania odbioru nagrody.
 5. Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, a także niepodjęcie wysłanej przesyłki zawierającej Nagrodę w terminie, skutkuje utratą przez Laureata prawa do nagrody.
 6. Nagroda, o której mowa w niniejszym paragrafie zostanie wydana Zwycięzcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 7. Z chwilą wystąpienia obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w konkursie Organizator przyzna Laureatowi Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wartości podatku, przeznaczoną na zapłatę podatku.
 8. Organizator jako podmiot wydający Nagrody w Konkursie i tym samym, stosownie do art. 41 ust. 1 i 4 ustawy PIT, jako płatnik podatku zryczałtowanego od nagród, ponosi odpowiedzialność za rozliczenie podatku za Uczestników.

§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Zleceniodawca.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Dane osobowe Uczestników będą udostępnione Organizatorowi i wykorzystane przez niego w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne dla potrzeb wzięcia udziału w Konkursie.

§6 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą zgłoszenia, że Uczestnikowi przysługują do niego (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż nie naruszają one praw autorskich osób trzecich, przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 tj. ze zm.), są wolne od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji treści zamieszczanych w ramach zgłoszenia konkursowego na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3.
 2. Laureaci konkursu przenoszą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do zgłoszenia konkursowego.
 3. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie ww. treści w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera.
 4. Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora praw do zgłoszenia konkursowego, o których mowa w ust. 2 i 3, w całości lub w części, na dowolną osobę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie zgłoszenia konkursowego do tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia).
 5. Organizator nabywa na własność zgłoszenie konkursowe Uczestników wraz z prawami określonymi w ust. 2, 3 i 4, z chwilą zgłoszenia Zadania do Konkursu. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez jakikolwiek podmiot z zadania na każdym odrębnym polu eksploatacji.
 6. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie zgłoszenia  na portalu www.smazymy.com i Fanpage’u Smażymy bez dodatkowych odpłatności.
 7. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Zgłoszenia. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia.
 8. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego Zgłoszenia zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszeń przez Organizatora.
 9. Uczestnicy Konkursu zwolnią Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie publikacji zgłoszenia konkursowego autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne lub prawa zależne nie będą im przysługiwać w zakresie w jakim następuje ich przeniesienie lub udzielenie na podstawie postanowień niniejszego paragrafu.

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników danej edycji Konkursu. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę złożenia jej u Organizatora lub nadania listem poleconym na adres: aleja Jana Pawła II 27 00-867;
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego, wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Administratora, Organizatora, ponadto dostępny jest na profilu Smażymy.
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 5. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności nie podanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu, jeżeli zostanie przesłanych mniej niż 10 Zgłoszeń.
 7. Organizator jest uprawniony do przedłużenia czasu trwania Konkursu o maksymalnie 14 dni, jeżeli do końca czasu trwania Konkursu nadesłanych zostanie mniej niż 15 Zgłoszeń.
Nie masz konta? Zarejestruj się