atom/ico/search
MENU 37D02AA3-0720-4E75-AED1-51AEE680D3D0 Created with sketchtool.
ZAMKNIJ 375D118D-84FF-48D0-BD30-194B2F6BE727 Created with sketchtool.
Strona główna > Regulamin promocji „10% rabatu dla Maestro Gold”

Regulamin promocji „10% rabatu dla Maestro Gold"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji „10% rabatu dla Maestro Gold” (zwanym dalej: „Promocją”) ZT „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Niepodległości 42, NIP: 556-08-00-678 (zwanym dalej: “Organizatorem”).

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Promocji oraz zasady jej przebiegu, a także nadzoru nad jej przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).

3. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej najlepszefrytury.pl, pod adresem URL: http://najlepszefrytury.pl/ oraz poprzez Formularz Facebook.

4. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i stosuje się do niej prawo polskie.

5. Promocja trwa od 16.05.2021 r. od godziny 23:59 do 31.05.2021 r. do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania”) bądź do wyczerpania produktów dostępnych w promocji.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Promocja jest skierowana do podmiotów gospodarczych działających na rynku HoReCa (restauracje, firmy cateringowe, bary i inne) wykorzystujących dany produkt w produkcji, na terenie całej Polski (dalej: Klienci lub Uczestnicy).

2. Promocja polega na naliczeniu dodatkowego rabatu w wysokości 10% na zakup frytury Maestro Gold. Rabat zostanie naliczony od ceny końcowej netto, w której produkt sprzedawany jest przez dystrybutora.

3. Każdy uczestnik może skorzystać z promocji tylko jeden raz w czasie trwania Promocji. 

4. Aby wziąć udział w Promocji klient musi zostawić dane kontaktowe poprzez stronę www.najlepszefrytury.pl bądź formularz na Facebooku.

5. O możliwości skorzystania z rabatu Klient zostanie powiadomiony telefonicznie przez pracownika Działu Telesales. Z rabatu można skorzystać wyłącznie składając zamówienie podczas tej rozmowy.

6. Klient musi dokonać zakupu u dystrybutora wskazanego przez pracownika działu Telesales. Zamówienie musi zostać zaakceptowane przez dystrybutora i będzie realizowane na zasadach przez niego określonych.

7. Maksymalna ilość opakowań produktu do których może zostać naliczony rabat podczas jednorazowego zakupu dla jednego numeru NIP wynosi 10 szt.

8. O przyznaniu rabatu decyduje kolejność zgłoszeń. Nagrodzonych zostanie pierwszych 10 zgłoszeń każdego dnia trwania Promocji.

9. Ilość opakowań dostępnych w promocji jest ograniczona i wynosi 200 szt. z zastrzeżeniem, że Organizator może zwiększyć ilość opakowań dostępnych w promocji.

10. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Promocji, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Promocji: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, zaś za pracowników uważa się: wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej, niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

11. Przesłanie zgłoszenia przez uczestnika Promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

12. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie do udziału w Promocji. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia, uwzględnione w Promocji zostanie pierwsze z nadesłanych zgłoszeń. Pozostałe zgłoszenia ulegają dyskwalifikacji i nie będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszenia.

13. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Promocji.

14. Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora. Organizator weryfikuje w szczególności czy Zgłoszenie pochodzi od osoby zawodowo związana z rynkiem gastronomicznym w Polsce.

15. W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w powyższym ustępie, Organizator nie zaakceptuje Zgłoszenia. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany pocztą elektroniczną na podany podczas procesu rejestracji adres e-mail.

16. Uczestnicy Promocji o przyznaniu rabatu zostaną poinformowani telefonicznie, poprzez sprzedawcę Telesales.

§ 3 NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PROMOCJI

1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Promocji na każdym etapie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:

● nie ukończyli 18 lat;

● nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

● którzy nadeślą niepełne Zgłoszenia 

● co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną;

3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Promocji Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową, rozmowy telefoniczne); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Promocji.

4. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Promocji przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Promocji.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Promocji, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej,  numer IP.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia, przeprowadzenia Promocji, oraz do obsługi ewentualnych roszczeń, reklamacji i kwestii podatkowo-księgowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Promocji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Uczestnika oraz uzasadniony interes Organizatora.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji.

5. Jeżeli zostanie zaznaczony pierwszy checkbox, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od Zleceniodawcy. Dane osobowe będą przechowywane do dnia cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe będą przekazywane podwykonawcom Zleceniodawcy, tj. dostawcom usług informatycznych, dostawcom przesyłek.

9. Dane osobowe  nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Promocji oraz w ciągu 14 dni od dnia pozostawienia danych kontaktowych. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę złożenia jej u Organizatora lub nadania listem poleconym na adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 45B, 02-146 Warszawa;

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dane kontaktowe) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Promocji jest do wglądu w siedzibie Biura Sprzedaży i Marketingu Organizatora, ponadto dostępny jest na stronie: https://smazymy.com/regulamin-promocji-10-rabatu-dla-maestro-gold

2. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

3. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności nie podanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Promocji upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Promocji oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Organizator jest uprawniony do odwołania Promocji, jeżeli zostanie przesłanych mniej niż 10 Zgłoszeń.

6. Organizator jest uprawniony do przedłużenia czasu trwania Promocji i zwiększenia liczby opakowań frytury Maestro Gold dostępnych w Promocji.

Nie masz konta? Zarejestruj się